برگه یکصدهزار چاپان

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان کرمان
نویسنده سیمین مهدیزاده تهرانى مرتضى مسعودى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

کلید واژه ها: کرمان