برگه یکصد هزار فیض آباد

نوع گزارش دیگر بررسى ها
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده فریبرز قریب و مهرداد مدنى گیوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۱

خلاصه توضیحات

رسوب شناسى رسوبات ناحیه جنوب

کلید واژه ها: سایر موارد