ورقه هاى یکصدهزار ارومیه اشنویه،گنگجین وسیلوانیه

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان آذربایجان غربى , کرمان
نویسنده سیمین مهدیزاده تهرانى و داوود رفاهى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

کلید واژه ها: آذربایجان غربى کرمان