ورقه آلوت

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده فلوریز خیرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد