ورقه یکصد هزار تخت سلیمان

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده مهرداد مدنى گیوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد