ورقه یکصد هزار آریزو چادرملو

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده حمید آقا جانى و آذر محمدى عراق
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد