ورقه یکصد هزارشاهین دژ

نوع گزارش شناسایى مواد معدنى
گروه دورسنجی
استان آذربایجان غربى
نویسنده فریبرز قریب و مهرداد مدنى گیوى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۰

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى موا د معدنى

کلید واژه ها: آذربایجان غربى