کمربند ارومیه-دخت- ورقه نطنز

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان آذربایجان غربى , اصفهان , کرمان
نویسنده سیمین مهدیزاده و فریبرز قریب –مهرداد مدنى گیوى –وحید فتوتى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى