چهار گوش آبدوغى

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده سیمین مهدیزاده تهرانى و حمید آقاجانى و مرتضى مسعودى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۹

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد