ورقه یکصد هزار بهشهر

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان کرمان , مازندران
نویسنده فلوریز خیرى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى بمنظور شناسایى پتانسیل مواد معدنى

کلید واژه ها: کرمان مازندران