ورقه صفى آباد

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان سایر موارد
نویسنده سیمین مهدیزاده تهرانى و فریبرز قریب و مرتضى مسعودى
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۷

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى طرح اکتشاف مواد معدنى

کلید واژه ها: سایر موارد