ورقه یکصد هزار سلطانیه، زنجان

نوع گزارش شناسایى پتانسیل معدنى
گروه دورسنجی
استان زنجان
نویسنده سیمین مهدیزاده و رضا زرین فر
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۷

خلاصه توضیحات

بررسى هاى دورسنجى به منظور شناسایى نواحى دگرسانى گرمایى

کلید واژه ها: زنجان