گزارش سیل نکا

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان مازندران
نویسنده محمدجواد بلورچى- فرهاد انصارى
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۷۸

خلاصه توضیحات

در بامداد دوشنبه ۵/۵/۷۸ در پى بارندگى شدیدى که از بعدازظهر روز قبل آغاز شده بود سیل مهیبى مناطق بزرگى از شهر نکا و پیرامون آن را ویران نمود.

توضیحات

کلید واژه ها: مازندران