گزارش نخستین سنگ لغزش جاده فشم – میگون

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان آذربایجان شرقی , بوشهر , تهران , گیلان
نویسنده محمدجواد بلورچى، ایمان انتظام
تاریخ انتشار ۲۳ اسفند ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

با توجه به بررسى هاى اولیه مشخص شد که در روز جمعه 29/11/84 پس از بارندگى بسیار شدید در منطقه رودبار قصران ، ناپایدارى دامنه ایى در کیلومتر یک جاده فشم به میگون ایجاد گردید که در پى آن جاده در دومحل با فاصله حدود 30 متر به مقدار 40 سانتى متر افتادگى پیدا کرد. بلافاصله مسئولین در جریان قرار گرفته و نسبت به بازگشایى جاده اقدام گردید و خوشبختانه صدمات جانى نداشت ولى به یک واحد مرغدارى در پایین دست جاده خسارت وارد شد.

توضیحات

گزارش نخستین سنگ لغزش جاده فشم – میگون رودبارقصران شمیرانات  محمدجواد بلورچى، ایمان انتظام اسفند1384   گزارش شماره: 1-12-84 Engeo   با توجه به بررسى هاى اولیه مشخص شد که در روز جمعه  29/11/84  پس از بارندگى بسیار شدید در منطقه رودبار قصران ، ناپایدارى دامنه ایى در کیلومتر یک جاده فشم به میگون ایجاد گردید که در پى آن جاده در دومحل با فاصله حدود 30 متر به مقدار 40 سانتى متر افتادگى پیدا کرد. بلافاصله مسئولین در جریان قرار گرفته و نسبت به بازگشایى جاده اقدام گردید و خوشبختانه صدمات جانى نداشت ولى به یک واحد مرغدارى در پایین دست جاده خسارت وارد شد. از دیدگاه زمین شناختى ناپایدارى مورد نظر در واحد هاى شیلى و توفى سازند کرج رویداده و با توجه به شیب حدود 37 درجه اى لایه ها به سمت جاده بیشترین احتمال براى تشکیل ناپایدارى صفحه اى در نظر گرفته شد. در بررسى هاى محلى و شناسایى توده مشخص گردید که توده اصلى لغزش سنگى به دو زیر واحد باخترى و خاورى تقسیم شده و هر یک بصورت مستقل در حال حرکت هستند. بخش خاورى داراى حجم بیشترى وسرعت بالاترى بوده و جاده را کامل در گیر کرده است اما بخش باخترى با سرعت کم به سمت جاده در حرکت است. سطح لغزش در میان لایه هاى توفى –شیلى قرار دارد و تقریبا در عمق 5 تا 7 مترى واقع شده است. حجم زیاد آب در حال عبور از سطح لغزش عامل اصلى شروع حرکت بوده و در صورت ادامه روند ذوب برف و یا بارندگى احتمال شدید شدن حرکت توده دور از ذهن نمى باشد. عوامل موثر در شکل گیرى ناپایدارى مورد نظر عبارتند از:   1.ویژگى زمین شناختى توده شامل شیب لایه و جهت آن، وضعیت درزه ها  و شیب توپوگرافى مناسب جهت ناپایداری. 2.بارگذارى در روى شیب جهت ایجاد باغ و درخت کارى ، ایجاد سازه و استخر آبیارى و تزریق آب به منظور آبیاری. 3.ترانشه زنى جهت ایجاد و توسعه راه. 4.لرزش هاى حاصل از تردد خودرو ها و یا لرزش هاى ناشى از رویداد زمین لرزه ها. 5.بارندگى شدید، ذوب برف هاى انباشته شده در تراس بندى هاى باغ و در نهایت اشباع توده از آب. 6.پدیده یخ زدن و ذوب یخ در ترک ها که عامل توسعه و باز شدن ترک ها بوده است.   نتیجه گیرى: با توجه به بررسى هاى اولیه لغزش سنگى صفحه اى به وسعت تقریبى یک هکتار با عمق حدود 5 تا 7 متر شکل گرفته و در حال توسعه است که این وضعیت خطر جدى براى راه و خودرو هاى عبورى مى باشد ولى به علت اشباع بودن توده و حرکت غیر قابل پیش بینى آن پایش دائمى و مراقبت تنها راهکار تا زمان خشک شدن توده و اقدام براى پایدارسازى اعلام میگردد.   نتایج دقیق تر پس از بررسى هاى تفضیلى ارائه خواهد شد.        نشت آب از سطح لغزش و ضخامت توده لغزیده.   ترانشه ایجاد شده که سطح لایه بندى را در سطح ظاهر کرده است. ساختمان مرغدارى تخریب شده به علت حرکت توده لغزشى(پاشنه لغزش)   توده لغزیده و لغزش هاى صفحه اى مشابه در خاور توده که پتانسیل اینگونه حرکات را نشان مى دهد.       درزه باز شده در بخش بالاى توده لغزیده (حدود 2 متر بازشدگى و 2متر عمق).   ترک ها و حفره هاى ایجاد شده در روى توده و انباشت برف در روى تراس ها.