فرونشست مشهد

گروه زمین شناسی زیست محیطی
استان خراسان رضوى
نویسنده مریم دهقانى
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۵

خلاصه توضیحات

سازمان نقشه بردارى کشور با انجام ترازیابى ، فرونشست منطقه وسیعى از زمینهاى کشاورزى در حدود 20 کیلومترى شمال شرق مشهد، را شناسایى کرد. داده هاى GPS و اندازه گیریهاى ترازیابى در این منطقه نرخ نسبتا زیادى را در فرونشست نشان مى دهد. ولى از آنجا که این روشها نمى توانند الگوى کامل فرونشست را نشان دهند، ازتکنیک جدیدى به نام تداخل سنجى رادارى جهت تعیین نحوه و گسترش منطقه تغییر شکل یافته استفاده شد.

توضیحات

فرو نشست مشهد: سازمان نقشه بردارى کشور با انجام ترازیابى ، فرونشست  منطقه وسیعى از زمینهاى کشاورزى در حدود 20 کیلومترى شمال شرق مشهد، را شناسایى کرد.  داده هاى GPS و اندازه گیریهاى ترازیابى در این منطقه نرخ نسبتا زیادى را در فرونشست نشان مى دهد. ولى از آنجا که این روشها نمى توانند الگوى کامل فرونشست را نشان دهند، ازتکنیک جدیدى به نام تداخل سنجى رادارى جهت تعیین نحوه و گسترش منطقه تغییر شکل یافته استفاده شد. به علاوه آنالیز سرى زمانى با استفاده از تعداد قابل توجهى اینترفروگرام ما را قادر مى ساخت تا چگونگى  تغییر و رشد الگو و نرخ فرونشست را ا ز سال 2003 تا 2005 مورد بررسى قرار دهیم. بر اساس این روش نرخ فرونشست در حدود 25 سانتى متر در سال برآورد شده است.  سپس جهت کاهش خطاهاى اتمسفرى، بازیابى فازو خطاهاى مدارى ماهواره از آنالیز زمانى نرم شده استفاده گردید. نتایج حاصل از این روش نسبت به حالت اول حاوى نویز کمتر و تغییرات ارتفاعى در طول زمان به صورت نرم ترى محاسبه شد. این نتایج افت مداوم و صعودى سطح آب زیر زمینى رادر طول مدت دو سال نشان مى دهد که مطابقت کاملا خوبى با داده هاى ترازیابى و GPS دارد.  

کلید واژه ها: خراسان رضوى