اکتشاف کانى هاى مغناطیسى

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان اصفهان
نویسنده ا. یوسفى و ح. ترشیزیان
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۷۱

خلاصه توضیحات

نام منطقه: انارک واقع در استان اصفهان اهداف مورد نظر: اکتشاف کانى هاى مغناطیسى تاریخ انجام عملیات: 20/7/1371 تا 20/9/1371

توضیحات

نام منطقه: انارک واقع در استان اصفهان اهداف مورد نظر: اکتشاف کانى هاى مغناطیسى تاریخ انجام عملیات: 20/7/1371 تا 20/9/1371 موقعیت جغرافیایى: این عملیات در دو ناحیه زیر انجام شده است: 1- آبریزو و معراجى: عرض جغرافیاى 12 33 تا 08 33 شمالى و طول جغرافیایى 20 54 تا 03 54 شرقی. 2- خالو حیدر: عرض جغرافیایى 24 33 تا 22 32 شمالى طول جغرافیایى 45 54 تا 38 54 روش و دستگاه اندازه گیرى: روش مغناطیس سنجى با دستگاه Proton Procession Magnetometer نتایج بدست آمده از عملیات: 1- آبریزو و معراجى: فاقد آنومالى مشخص و قابل توجه مه باشد. 2- خالو حیدر: این منطقه شامل توده هاى فرو مگنتیک بوده که براى انجام اکتشافات تفصیلى زمین شناسى و ژئوفیزیکى خصوصآ ثقل سنجى پیشنهاد مى گردد. 

کلید واژه ها: اصفهان