اکتشافات ژئوشیمیایى در ورقه یکصدهزار اسفوردى

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان یزد
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

اکتشافات ژئوشیمیایى در ورقه یکصدهزار اسفوردى

توضیحات

  گزارش اکتشافات ژئوشیمیایی1:100.000 ورقه اسفوردى چکیده: با تصویب طرح اکتشافات ژئوشیمیایى سرتاسرى ایران، در مقیاس نقشه هاى 1:100000 که بعنوان یکى از شاخص ترین لایه هاى اطلاعاتى در تعیین ومعرفى نواحى امید بخش معدنى نقش ویژه وارزنده را ایفا مى نماید، برداشت نقشه هاى ژئوشیمیایى در مقیاس 1:100.000در دستور کار گروه اکتشافات ژئوشیمیایى سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور قرار گرفت.ترتیب و اولویت در برداشت نقشه هاى ژئوشیمیایى در بدو امر قرار،گرفتن در زون هاى بیست گانه تصویب شده در شورایعالى اکتشاف ودیگرى وجود نقشه هاى زمین شناسى هم مقیاس بعنوان پایه واساس لایه هاى اطلاعاتى بوده است، که نبود لایه اطلاعاتى زمین شناسى هم مقیاس در اغلب موارد بعنوان یکى از چالشهاى اجرایى،بویژه در طراحى وبرنامه ریزى شبکه نمونه برداى محسوب مى شده است.ایران زمین با گستره اى به تقریب برابر با 1:650.000 کیلومتر مربع به تحقیق یکى از بیست کشور پهناور جهان بشمار مى رود. به تبع این گستره خاکى –آبى،تنوع رخساره هاى سنگى گوناگون،فعالیت ماگماتیسم ،کوهزایى هاى جوان وبه تبع این دو پدیده اخیر ،زمین ساخت جالب توجه همراه با سیستم هاى شکستگى گسترده که خود مى تواند خاستگاه جالب توجهى در جهت جذب ونگهدارى زایش عناصر وکانیهاى اقتصادى گوناگون بشمار آید. گسترش آبرفت هاى قدیم وجدید، مخروط افکنه ها ،دشت هاى سیلابى، تراستهاى رودخانه اى، و.... خود مى توانند به عنوان محلهاى مناسبى جهت کشف کانسارهاى پلاسرى مورد نگرش ویژه قرار گیرند. ناحیه ایران مرکزى بدلیل حضور گسترش پارامترهاى یا شده بعنوان یکى از نواحى اولویت دار نواحى بیستگ ناه اکتشافى توسط شورایعالى اکتشاف معرفى شده است.بدون هیچ تردیدى وجود دهها اثر معدنى کوجد وبرگ در این ناحیه از پهنه ایران زمین جلوه وجایگاه ویژه اى به شاخه معدن و دوزیر شاخه اکتشاف واستخراج بخشیده است.وجود معادن گسترده وفعالى همچون سنگ آهن چغارت، آهن چادرملو، ،آهن سه چاهون،سرب و رو ى کوشک ،آپاتیت اسفوردى ،سرب وروى مهدى آباد ،اورانیوم دورخ دره ، اورانیوم ناریگان، طلاى زرین ودیگر اثرات معدنى کوچک وبزرگ وآثار معدنکارى شدادى در این بخش از پهنه ایران، اولویت اکتشاف وشناخت نواحى امید بخش معدنى را بیش از پیش الزامى نموده است.تهیه نقشه ژئوشیمیایى در مقیاس هاى 1:100000 بعنوان روشى شناخته شده در معرفى نواحى امید بخش معدنى مى تواند چهره جدید از نوع وانتشار کانسارهاى اقتصادى را در این ناحیه وسایر نواحى به نمایش گذارد.محورهاى اکشتافى ساغند-پشت بادام وبافق وبیابانک بخش هایى از ناحیه ایران مرکزى محسوب شده که ورقه هاى بافق واسفوردى بدلیل تنوع رخساره هاى سنگى وحضور معادن بزرگى همچون ،سنگ آهن،چغارت ، مجتمع معدنى، چادرملو، سرب وروى کوشک ،آپاتیت اسفوردى ، و..... بدلیل قرار گرفتن در نواحى اولویت دار اکتشافى در دستور کار ریاست سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور قرار گرفت.پیرو این دستور کار گروه اکتشاف ژئوشیمیایى متشکل از تعدادى از کارشناسان وکاردانها وتکنسینهاى این بخش اکتشافى طى حکم شماره 69-100 مورخ 7/1/1378 وبه مدت 30 روز ، در فروردین ماه سال 1378 به سرپرستى محمودرضا علوى نائینى جهت برداشت در ورقه فوق به ناحیه عزیمت وکاربرداشت این دو ورقه را از کمپ مرکزى و اقع در آهن شهر بافق آغاز نمود.گزارش حاضر تحت عنوان (اکتشافات ژئوشیمیایى در ورقه1:100000 اسفوردى) جهت استفاده علاقه مندان ،ارائه مى گردد .امید است که استفاده کنندگان ،بویژه متولیان امور اکتشاف کاستى ها را گوشزد وتهیه کنندگان را به ادامه این کار ترغیب وتشویق نمایند.  

کلید واژه ها: یزد