گزارشات اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار بهاباد

خلاصه توضیحات

گزارشات اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار بهاباد

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 بهاباد چکیده: منابع معدنى امروزه بعنوان یکى از زیربناهاى توسعه هر کشور محسوب مى گردند وبدین لحاظ یافت نهشته هاى جدید در دستورکار نهادهاى زیربط معدنى قرار گرفته است.استفاده از متدهاى متنوع وگام به گام مى تواند در جهت کاهش خطر پذیرى اکتشاف که بطور طبیعى نیز بالاست.موثر واقع شود به طور معمول اولین قدم در در تعیین نقاط امیر بخش وداراى احتمال کانه زایى به هنگام اکتشافات در بعد ناحیه اى با مقیاس 1:100000 وحتى کمتر از آن بهره گیرى از اکتشافات ژئوشییمایى آبراهه اى وکنترل آنومالى استخراجى با این روش مى باشد این پروژه قصد دارد تا با بهرگیرى از چنین متدهایى نقاط امید بخش وداراى احتمال کانه زایى در برگه 1:100000 زمین شناسى بهاباد را معرفى نماید.  

کلید واژه ها: سایر موارد