گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون بافق-پشت بادام

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان یزد
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون بافق-پشت بادام

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 بافق چکیده: با تصویب طرح اکتشافات ژئوشیمیایى سراسرى ایران ،در مقیاس نقشه هاى 1:100000 که به عنوان یکى از شاخص ترین لایه هاى اطلاعاتى در تعیین نواحى امید بخش معدنى نقشى ویژه وارزنده را ایفا مى نماید. برداشت نقشه هاى ژئوشیمیایى در مقیاس 1:100000 در دستور کار گروه اکتشافات ژئوشیمیایى سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور قرار گرفت.ترتیب واولویت در برداشت نقشه هاى ژئوشیمیایى در بدو امر قرار گرفتن در زون هاى بیست گانه تصویب شده در شورایعالى اکتشاف، ودیگرى وجود نقشه هاى زمین شناسى هم مقیاس به عنوان پایه واساس لایه هاى اطلاعاتى بوده است که نبود لایه هاى اطلاعاتى زمین شناسى هم نقیاس در اغلب موارد به عنوان یکى از چال هاى اجرایى به ویژه در طراحى وبرنامه ریزى شبکه نمونه بردارى محسوب مى شده است.ایران زمین با گستره اى به تقریب برابر با 65000/1 کیلومتر مربع به تحقیق یکى از بیست کشور پهناور جهان بشمار مى رود .به تبع این گستره خاکى ،آبى تنوع رخساره هاى سنگى گوناگون، فعالیت ماگماتیسم کوهزاییس هاى جوان وبه تبع این دو پدیده اخیر ،زمین ساخت جالب توجه همراه با سیستم هاى شکستگى گسترده که خود مى تواند خاستگاه جالب توجهى در جهت جذب ونگهدارى،زایش عناصر وکانیهاى اقتصادى گوناگون بشمار آید.گسترش آبرفت هاى قدیم وجدیدمخروط افکنه ها ،دشت هاى سیلابى،تراستهاى رودخانه اى و ... خود مى توانند به عنوان محل هاى مناسبى جهت کشف کانسارهاى پلاسرى مورد نگرش ویژه قرار گیرند. ناحیه ایران مرکزى به دلیل حضور گسترده پارامترهاى یاد شده به عنوان یکى از نواحى اولویت دار نواحى بیست گانه اکتشافى توسط شورایعالى اکتشاف معرفى شده است .بدون هیچ تردیدى وجود دهها اثر معدنى کوچک وبزرگ در این ناحیه از پهنه ایران زمین،جلوه وجایگاه ویژه اى به شاخه معدن و دو زیر شاخه اکتشاف واستخراج بخشیده است.وجود معادن گسترده وفعالى همچون سنگ آهن چغارت ، آهن چادرملو ، آهن سه چاهون، سرب وروى کوشک، آپاتیت اسفوردى ، سرب وروى مهدى آباد ،اورانیوم دوزخ دره، اورانیوم ناریگان ،طلاى زیرین، دیگر اثرات معدنى کوچک وبزرگ وآثار معدنکارى شدادى در این بخش از پهنه ایران ،اولویت اکتشاف وشناخت نواحى امید بخش معدنى را بیش از پیش الزامى نموده است.تهیه نقشه ژئوشیمیایى در مقیاسهاى 1:100000 به عنوان روشى شناخته شده در معرفى نواحى امید بخش معدنى،مى تواند چهره اى جدید از نوع وانتشار کانسارهاى اقتصادى را در این ناحیه وسایر نواحى به نمایش گذارد. محورهاى اکتشافى ساغند پشت بادام وبافق –بیابانک وبخش هایى از ناحیه ایران مرکزى محسوب شده که ورقه هاى بافق واسفوردى به دلیل تنوع رخساره هاى سنگى وحضور معادن بزرگى همچون ،سنگ آهن چغارت،مجتمع معدنى چادرملو،سرب وروى کوشک ،آپاتیت اسفوردى وبه دلیل قرار گرفتن در نواحى اولویت دار اکتشافى در دستور کار ریاست سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور قرار گرفت. پیرو این دستور کارگروه اکتشافات ژئوشیمیایى متشکل از تعدادى کارشناسان وکاردان ها وتکنیسنهاى این بخش اکتشافى طى حکم شماره 69-100 مورخ 7/1/1378 وبه مدت 39 روز، در فروردین ماه سال 1378 به سرپرستى محمود رضا علوى نائینى جهت برداشت در ورقه هاى فوق به ناحیه عزیمت وکاربرداشت این دو ورقه را از کمپ مرکزى واقع در آهن شهر بافق آغاز نمود.گزارش حاضر تحت عنوان (اکتشافات ژئوشیمیایى در ورقه 1:100000 بافق) جهت استفاده علاقه مندان ارائه مى گردد .امید است که استفاده کنندگان ،بوژه متولیان امور اکتشاف کاستى ها را گوشزد وتهیه کنندگان را به ادامه این کار ترغیب وتشویق نماید.  

کلید واژه ها: یزد