گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار سرخشاد

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار سرخشاد

توضیحات

چکیده : از لحاظ موقعیت جغرافیایى، منطقه مورد مطالعه (برگه 1:100000 سرخشاد ) در حدود 24 کیلومترى شمال غرب انارک واقع گردیده است . این منطقه ما بین طولهاى جغرافیایی´00 ﹾ53 تا   ´30 ﹾ53 شرقى و عرضهاى جغرافیایى ´30 ﹾ33 تا ﹾ´00 ﹾ34 قرار گرفته است.  قدیمیترین سنگهاى منطقه متعلق به پروتوزوئیک بالایى مى‌باشد که جنس سنگهاى این واحد غالباً از کلریت، اپیدوت شیست مى‌باشد. تشکیلات شیلى و ماسه سنگهاى شمشک از دیگر سنگهاى منطقه مى باشند. واحدهاى کرتاسه در این منطقه غالباً از ماسه‌سنگ، آهک، مارن و کنگلومرا تشکیل شده است. بر روى واحدهاى فوق در این منطقه کنگلومراهاى مختلف، سنگهاى ولکانیکى، توف وتوفیت، آهک، مارن و ماسه سنگ قرار گرفته است. تشکیلات سرخ، قم و آلوویالهاى کواترنرى از جدیدترین واحدهاى این منطقه مى باشند. زون هاى آمیزه رنگین که تنها در قسمت شمال غربى منطقه مشاهده مى شود و ساب ولکانیک ها و توده هاى نفوذى با سن ائوسن نیز از دیگر سنگهاى در بر گیرنده این منطقه به شمار مى آیند.  اکتشافات ژئوشیمیایى در این محدوده با برداشت 512 نمونه از رسوبات آبراهه اى80- مش آغاز گردید. این نمونه ها با روش ICP مدل( ULTIMA-2C ) و روش اسپکتروگرافى (براى عناصر طلا، تنگستن و مولیبدن) و روش جذب اتمى براى 30 عنصر آنالیز گردیدند. براى بررسی­هاى کنترل آنومالى نیز از آنالیزهاى XRD,XRF نیز استفاده گردیده است. کنترل دقت دستگاهى، حاکى ازخطاى قابل قبول (بجز سه عنصر) در نمونه هاى تکرارى مى باشد. مراحل داده پردازى مقدماتى شامل داده پردازى تک متغیره، داده پردازى دو متغیره (همبستگى ها ) و داده پردازى هاى چند متغیره مى باشد. در مرحله تخمین مقدار زمینه و بررسى شاخص غنى شدگى ابتدا تمامى جوامع یک تا هفت سنگى شناخته شده و بر اساس میانه هاى آنها ضرایب غنى شدگى تعیین گردید هدف از این مرحله به حداقل رساندن اثرات سن ژنتیکى غلظت نمونه ها در رسوبات بوده است. ترسیم نقشه ها و تعیین مناطق ناهنجار، بر اساس مقادیر لگاریتم ضرایب غنى شدگى و داده هاى خام صورت گرفت و نقشه هاى تک عنصرى و نقشه فاکتورى ترسیم گردید. براى کنترل ناهنجاریهاى معرفى شده، مشخص نمودن فاز پیدایش عناصر مختلف و براى تمایز ناهنجاریهاى واقعى از ناهنجاریهاى کاذب و پدیده هاى کانه زایى از روش مطالعات کانى سنگین (161 نمونه ) به صورت همزمان استفاده گردید. در کنار این مطالعات بررسى آلتراسیون، آنالیز نمونه هاى مینرالیزه، بررسیهاى میکروسکوپى بر روى مقاطع نازک و صیقلى نیز صورت گرفت (‌50نمونه). مجموعه داده هاى کانى سنگین بصورت نقشه هاى مختلف ارائه و به توصیف انها پرداخته شده است. در انتها جمع بندى و تلفیق داده هاى مختلف صورت گرفت که حاکى از عدم حضور کانى سازى مهم در منطقه مى باشد تنها حضور رگه هایى از منگنز در برخى از مناطق امید بخش بوده است. با این وجود مناطقى (به صورت نسبى) حائز اهمیت تلقى و به عنوان ناهنجارى نهایى معرفى گردید و به صورت اولویت هاى مختلف مشخص گردید. در نهایت مدل سازى ناهنجارى‌ها بر اساس میزان سازگارى آنها با تیپ معینى از کانسارها صورت گرفت . عدم راههاى ارتباطى درمنطقه، سرماى بسیارشدید و فاصله بسیار زیاد از نزدیکترین روستا ، نقایص موجود در مرحله آنالیز از جمله زمان آنالیز ازجمله مشکلات عدیده دراین منطقه بوده است. همچنین تاخیر بسیار زیاد در اخذ جواب آنالیز نمونه ها (حدود نه ماه) از دیگر مشکلات این پروژه بوده است.