بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندک

گروه ژئوفیزیک
استان تهران , مازندران
نویسنده ه . نیکلاس
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۴

خلاصه توضیحات

منطقه: پرندک واقع در استان تهران اهداف مورد نظر: بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندک تاریخ انجام عملیات: 25/4/1364

توضیحات

منطقه: پرندک واقع در استان تهران اهداف مورد نظر: بررسى ضخامت رسوبات در محدوده انبارهاى پرندک تاریخ انجام عملیات: 25/4/1364 تا 23/5/1364 موقعیت جغرافیایى: جنوب غربى شهر تهران روش و دستگاه اندازه گیرى: روش الکتریک با آرایش شلومبرگر با استفاده از دستگاه Sercel که شامل پتانسیومتر و کنورتور W 200 مى باشد. نتایج بدست آمده از عملیات: گسترش و ضخامت آبرفتهاى آبدار در ناحیه کم بوده و به بخش شمال شرقى منطقه منحصر مى شود. همچنین وجود گسلهاى زیادى هم مشخص شده است. :

کلید واژه ها: تهران مازندران