گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار کیوى

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار کیوى

توضیحات

  گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100000 کیوى چکیده: بر اهل علوم زمین پوشیده نیست که یکى از کارآمدترین روش هاى اکتشافى در مقیاس ناحیه اى و محلى ،روش هاى اکتشاف ژئوشیمیایى است.هر چند در اجراى این روش نیاز به نیروى انسانى توانمند وماهر، یکى از اساسى ترین گزینه هاى اولیه است (با هزینه بالا)ولى بهره گیرى از تجربه ودانش روز منجر به صرفه جویى در زمان و هزینه ها خواهد شد.هنوز هم مى توان به جرات گفت که این روش یکى از کم هزینه ترین روش هاى اکتشافى به شمار مى آید. وسعت وگسترش سرزمین ایران وهمچنین ذخائر معدنى فراوان وکشف نشده وخصوصیات جغرافیائى واقلیمى آن در جهان امروز وشرایط اقتصادى حاکم بر آن، بى گمان این سرزمین را مورد توجه بسیارى از کشور هاى صنعتى وپیشرفته جهان قرار داده است. ضرورت کشف واستخراج مواد معدنى وجایگاه ویژه آن در چرخه اقتصاد وصنعت جهانى بر کسى پوشیده نیست و بر این اساس سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور با بکارگیرى کاربردى ترین رو شهاى اکتشافى در راستاى توسعه اقتصادى واجراى برنامه هاى از پیش تعیین شده ،گام هاى بنیادین خود را برداشته ودر قالب طرح هاى اکتشاف سراسرى و موضوعى،کشور پهناور ایران را زیر پوشش اکتشافى قرار داده است. ورقه1:100.000کیوى واقع در شمال باخترى کشور یکى از ورقه هائى است که در پى اجراى پروژه ها وطرح هاى مصوب ،تحت پوشش اکتشافات ژئوشیمیایى قرار رگفته است.در این ورقه تعداد 714 نمونه ژئوشیمى و44 نمونه تکرارى جهت کنترل خطاى آنالیز برداشته شده است.این نمونه ها پس از آماده سازى جهت آنالیز به آزمایشگاه امدل(Amdel) استرالیا وبراى آنالیز 22 نمونه عنصر ارسال شد.این متغییرها عبارتند از: Au, Cr, Cu, Hg, Mn, Sr, Ni, Zn, Ba, Be, Ti, Ag, As, B, Bi, Co, Mo, Pb, Sb, Se, ,Sn ,W صحت نتایج بدست آمده در حد خوب ودقت در حد قابل قبول  مى باشد. از میان 22 متغیر آنالیز شده، تعداد 7 متغیر داراى داده هاى سنسور بوده اند(Au, Hg, Mo, As, B, Bi, Se) که از این میان 2 عنصر B وHg بدلیل تعداد بالا داده هاى سنسورد گزارش شده از جریان پردازش حذف شدند(بیش از 90% داده ها سنسورد بوده اند) پس از جایگزینى مقادیر سنسورد (4/3 حد حساسیت براى مقادیر کوچکتر از حد حساسیت 3/4 آن براى مقادیر بزرگتر از حد حساسیت ) اقدام به جدایش مقادیر خارج از رده ونرمال سازى داده شده وپس از آن ،تکنیک هاى آمارى چند متغییره وتک متغییره بر روى داده ها اجزا وموارد مختلف مورد نیاز از آنها استخراج شده است،رسم هیستوگرام ها ،ماتریس همبستگى عناصر‌ آنالیز کلاستر وآنالیز فاکتورها از کارهاى صورت گرفته بر روى داده ها هستند. آنالیز فاکتورى صورت گرفته بر روى داده ها منجر به استخراج شش فاکتور (متغییر مرکب) به صورت زیر شده است. (F1)فاکتور اول =Be,Sn, W,Pb,Mo,(Bi) (F2)فاکتور دوم = Ni , Ti, Zn, Mn, Co, Cr (F3)فاکتور سوم:Cu, Ba , Sr (F4) فاکتور چهارم : As ,Sh (F5)فاکتور پنجم :Ag,Se (F6) فاکتور ششم :Au

کلید واژه ها: سایر موارد