بررسى کانسارهاى آهن و منگنز

نوع گزارش روش مغناطیس سنجى
گروه ژئوفیزیک
استان سایر موارد
نویسنده ج- کیمیا قلم
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: ظفر آباد و رزینه ( دیواندره کردستان) اهداف مورد نظر: بررسى کانسارهاى آهن و منگنز تاریخ انجام عملیات: 5/3/1366

توضیحات

نام منطقه: ظفر آباد و رزینه ( دیواندره کردستان) اهداف مورد نظر: بررسى کانسارهاى آهن و منگنز تاریخ انجام عملیات: 5/3/1366 تا 20/4/1366 موقعیت جغرافیایى: 1- کانسار آهن ظفر آباد در 25 کیلومترى جاده دیواندره- سقز 500 مترى غرب روستاى ظفر آباد 2- رخنمون منگنز زرینه در 30 کیلومترى جاده دیواندره- سقز در 1 کیلومترى شمال روستاى زرینه روش و دستگاه اندازه گیرى: روش مغناطیس سنجى با استفاده از Proton Precession Magnetometer نتایج بدست آمده از عملیات: در هر دو محدوده کانى سازى مگنتیت و منگنز مشاهده شده است که گسترش شمالى-جنوبى دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد