گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار دشت ور

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه ژئوشیمی
استان سایر موارد
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار دشت ور

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 دشت ور چکیده: منابع معدنى امروزه بعنوان یکى از زیربناهاى توسعه هر کشور محسوب مى گردد وبدین لحاظ یافت نهشته هاى جدید در دستور کار نهادهاى زیرربط معدنى قرار گرفته است.استفاده از متدهاى متنوع وگام به گام مى تواند در جهت کاهش خظر پذیرى اکتشاف که بطور طبیعى نیز بالا و در حدود یک درصد مى باشد موثر واقع گردد.به طور معمول اولین قدم در تعیین نقاط امید بخش وداراى احتمال کانه زایى به هنگام اکتشاف ، در بعد 1:100000 وحتى کمتر از آن بهره گیرى از اکتشافات ژئوشیمیایى آبراهه اى وکنترل آنومالى هاى استخراجى مى باشد .این پروژه قصد دارد تا با بهره گیرى از چنین متدهایى نقاط امید بخش موجود ومحتمل داراى کانى سازى در برگه 1:100000 زمین شناسى ارزوئیه (دشت ور) را تعیین و معرفى نماید. براساس قرارداد شماره 18882 – 500 مورخ 4/12/83 فى مابین سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور به عنوان کارفرما وشرکت مهندسان مشاور کان آذین به عنوان مشاور مطالعات اکتشافات ژئوشیمى در برگه 1:100000 دشت آور آغاز گردید.هدف از این مطالعات بررسى پراکندگى ژئوشیمیایى عناصر در هاله هاى ثانویه جهت یافت تمرکزهاى احتمالى در منطقه بود. لذا اکتشاف به روش ژئوشیمى آبراهه اى وکانى سنگین و در نهایت کنترل ناهنجارى هاى استخراج وبرداشت نمونه هاى مینرالیزه در دستور کار قرار گرفت.در این راستا شبکه بندى آبراهه اى با تراکم یک نمونه در هر کیلومتر مربع محیط سنگى ویک نمونه در هر 8کیلومتر مربع دشت ها طراحى ونمونه بردارى از اندازه 80 – مش انجام پذیرفت.سپس نمونه ها در آزمایشگاه سازمان زمین شناسى واکتشافات معدنى کشور تجزیه گردید.همزمان با برداشت نمونه هاى آبراهه اى تعداد 193 کانى سنگین نیز در اندازه 2- میلى متر برداشت وسپس لاوک شویى وبروموفورمگیرى انجام ودر نهایت توسط کارشناسان سازمان زمین شناسى مطالعه گردید. بر روى این داده ها ، به ویژه نتایج اخذ شده از آنالیز نمونه هاى آبراهه اى بررسى آمارى صورت پذیرفت ودر نهایت با تجزیه وتحلیل نقشه ها ونتایج حاصله بیش از یکصد نقطه قابل چک صحرایى استخراج وتوسط کارشناسان زمین شناسى ومعدنى کنترل حضور ویا عدم حضور شواهد کانه سازى انجام گردید.در این مرحله به علاوه سایر شرایط باعث معرفى 2 منطقه بلوچ ها وسرگلمان در منطقه به عنوان نواحى امید بخش در منطقه دشت ور گردید.    

کلید واژه ها: سایر موارد