گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار باغات

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیایى یکصدهزار باغات

توضیحات

  اکتشافات‌ ژئوشیمیایى‌ و کانى‌ سنگین‌ ناحیه‌اى‌ در مقیاس‌ 1:100،000 در زمره ‌عملیات‌ اکتشافى‌ زیر بنائى‌ در هر کشورى‌ بحساب‌ مى‌ آید که‌ هدف‌ آن‌ شناخت‌ نواحى‌ باپتانسیل‌ معدنى‌ است‌. براى‌ نیل‌ به‌ این‌ اهداف‌، از روشهاى‌ مختلف‌ ژئوفیزیکى‌، ژئوشیمیایى‌ و اطلاعات‌ ماهواره‌اى‌ مى‌توان‌ بهره‌ برد. نقشه‌ بردارى‌ ژئوشیمیایى‌ در مقیاس‌ ناحیه‌اى‌ نیز یکى‌ از این‌ روشهاست‌ که‌ مى‌تواند با نمونه‌ بردارى‌ از رسوبات‌ رودخانه‌اى‌ انجام‌ پذیرد. پروژه ‌حاضر بخشى‌ از طرح‌ اکتشافات‌ ژئوشیمیایى‌ سیستماتیک‌ سازمان زمین‌شناسى مى‌ باشد که‌ در محدوده‌ برگه ‌1:100،000 باغات انجام‌ مى‌پذیرد. اجراى‌ این‌ پروژه‌ در دو بخش‌ طراحى‌ شده‌ است: بخش‌ اول‌ عملیات‌ تا رسم‌ نقشه‌ آنومالیهاى‌ ژئوشیمیایى‌ و تعیین‌ مناطق‌ با پتانسیل‌ ادامه‌ مى‌یابد. بخش‌ دوم‌ شامل‌ عملیات‌ کنترل‌ آنومالى‌هاست‌ که‌ از طریق‌ مطالعات‌ آلتراسیون‌، نمونه بردارى از مناطق‌ کانى‌ سازى‌ و شکستگى‌ هاى‌ پر شده‌ (Plumbing system) تعقیب‌ خواهد شد و در نهایت‌ پس‌ از کنترل‌ آنومالى‌‌ها هر یک‌ از آنها مدل‌ سازى‌ شده‌ و مناطق‌ امیدبخش‌ معرفى‌خواهند شد.  

کلید واژه ها: سایر موارد