گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه یکصدهزار سقز

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه یکصدهزار سقز

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 سقز   چکیده: اکتشافات ناحیه اى در مقیاس 1:100000 در زمره عملیات اکتشافى زیربنائى بحساب مى آید که هدف آن شناخت نواحى با پتانسیل معدنى است. براى نیل به این اهداف از روش هاى مختلف ژئوفیزیکى ،ژئوشیمیایى در مقایس ناحیه اى نیز یکى از این روشهاست که مى تواند با نمونه بردارى از رسوبات رودخانه اى انجام پذیرد. پروژه حاضر بخشى از طرح اکتشافات ژئوشیمیایى سیستماتیک مى باشد .که در محدوده طراحى شده برگه 1:100000 سفر انجام مى پذیرد اجراى این پروژه در دو بخش طراحى شده است. بخش اول شامل طراحى شبکه ونمونه بردارى وهمچنین تعیین عناصر مورد آنالیز ، که توسط بخش اکتشافات ژئوشیمیایى سازمان انجام گردیده است.بخش دوم شامل پردازش داده هاى رسم نقشه وتحلیل وتفسیر آنومالى هاى ژئوشیمیایى وتعیین مناطق با پتانسیل معدنى است که بخش GIS عهده دار انجام آن گردیده است.  

کلید واژه ها: سایر موارد