مطالعات زمین شناسى و اکتشافات ژئوشیمیائى کانیهاى بر در شهرستان ماهنشان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه ژئوشیمی
استان سایر موارد
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

مطالعات زمین شناسى و اکتشافات ژئوشیمیائى کانیهاى بر در شهرستان ماهنشان

توضیحات

گزارش اکتشاف کانیهاى بر در شهرستان ماهنشان چکیده: در اجراى قرارداد شماره 3079/3 به تاریخ26/5/1377 مابین اداره کل معادن وفلزات استان زنجان و مهندسین مشاور تحقیقات معدنى خاک خوب ،اکیپ هاى زمین شناسى این مشاور در اول مهرماه 1377 عازم منطقه گردیدند.هدف این مطالعات اکتشاف ذخایر بر (B) در منطقه اى به وسعت 150 کیلومترمربع ومدل سازى چگونگى تشکیل وجایگاه چینه شناسى ذخایر این چنین، ودر نهایت رسیدن به الگویى معتبر جهت شناخت جایگاه چینه شناسى ذخایر این چنین ، و در نهایت رسیدن به الگویى معتبر جهت شناخت جایگاه چینه شناس ذخایر احتمالى بر مى باشد.در این راستا ،مدل سازى از معدن بر قره گل به وسعت 6 کیلومتر مربع با تکیه بر شناخت نهشته هاى سازند قرمز بالایى ونهشته هاى پلیو-کواترنر وجایگاه تمرکز ماده معدنى در اولویت اول قرار گرفت ونتایج حاصل از آن با کانى سازى در معدن میانج ومناطق هم ارز دیگر کنترل گردید.از آنجائیکه مناطق با هویت چینه شناسى نظیر، پهنه بسیار گسترده ترى را به خود اختصاص مى دهد در شش برگ توپوگرافى با مقیاس 1:500000 ومجموعاً در مساخت 615 کیلومتر مربع با استفاده از کلید هاى اکتشافى بدست آمده از معدن بر قره گل کار پى جوئى صورت گرفت وماحصل آن پیمایش 52 مقطع و برداشت 124 نمونه است که به منظور آزمایشات اسپکترومترى ده عنصرى وده اکسیدى تیتراسیون B2O3 ،کانى شناسىXRD تیغه نازک سنگ شناسى وفسیل شناسى به آزمایشگاه سازمان زمین شناسى تحویل گردیدند.    

کلید واژه ها: سایر موارد