اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه یکصد هزار آق دربند

خلاصه توضیحات

اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه یکصد هزار آق دربند

توضیحات

  گزارش اکتشافات  سیستماتیک ورقه 1:100.000 آق در بند چکیده: اکتشافات ژئوشیمیایى وکانى سنگین ناحیه اى در مقیاس 1:100000 در زمرع عملیات اکتشافى زیربنائى در هر کشورى به حساب مى آید که هدف آن شناخت نواحى با پتانسیل معدنى است. براى نیل به این اهداف ،از روش هاى مختلف ژئوفیزیکى ،ژئوشیمیایى واطلاعات ماهواره اى مى تواند بهره برد ..نقشه بردارى ژئوشیمیایى در مقیاس ناحیه اى نیز یکى از روش هاست که مى تواند با نمونه بردارى از رسوبات رودخانه اى انجام پذیرد.پروژه حاضر بخشى از طرح اکتشافات ژئوشیمیایى سیستماتیک مى باشد که در محدوده برگه 1:100000 آق در بند انجام مى پذیرد .اجراى این پروژه در دو بخش طراحى شده است. بخش اول عملیات تا رسم نقشه آنومالى هاى ژئوشیمیایى وتعیین مناطق با پتانسیل ادامه مى یابد.بخش دوم شامل عملیات کنترل آونمالى هاست که از طریق مطالعات کانى سنکین ،آلتراسیون ،مناطق کانى سازى وشکستگى هاى پر شده از مواد ثانوى (plumbing system) تعقیب خواهد شد ودر نهایت پس از کنترل آنومالى ها هر یک از آنها مدل سازى شده ومناطق امید بخش معرفى خواهند شد.    

کلید واژه ها: سایر موارد