گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ناحیه اى در ورقه یکصد هزار اسپکه

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه ژئوشیمی
استان سایر موارد
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى ناحیه اى در ورقه یکصد هزار اسپکه

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 اسپکه چکیده محدوده مورد مطالعه (برگه 1:100000 اسپکه) در استان سیستان وبلوچستان ودر بین عرض هاى شمالى 26,30,00" تا 27,00,00" و طول خاورى 60,00,00" تا 60,30,00" قرار دارد وشامل نقشه هاى توپوگرافى 50000/1به نام سورمیچ،چانف جاکس واسپکه است. در این برگه از روش رسوبات آبراهه هاى براى اکتشاف ژئوشیمیایى استفاده شده وشبکه نمونه بردارى با در نظر گرفتن عواملینظیر لیتولوژى ،گسل وغیره طورى طراحى گردید که حداکثر انطباق را با روش مرکز ثقل داشته باشد.در مجموع 526 نمونه شیمیایى برداشت گردید که براى 23 عنصر (Mo,Sn,V,Cd,Ag,Co,Fe,Cu,Zn,Cr Ti,Mn ,Sr, Ba, Au,As,Sb,Bi,Hg,Wg,Pb (Niمورد آنالیز قرار گرفتند.براى کنترل دقت آنالیزها از نمودارهاى کنترلى تامپسون ومحاسبه خطاى نسبى استفاده شد.براى حذف اثر لیتولوژى از محاسبه شاخص غنى شدگى با نرمالایز کردن مقادیر مربوط به تک تک متغییرها به میانه همان جامعه (جامعه تفکیک شده براساس شباهتها وتفاوت هاى لیتولوژیکى) استفاده شد.پردازش هاى آمارى تک متغیره وچند متغیره از جمله محاصبه ضرایب همبستگى و آنالیز خوشه اى ،آنالیز ویژگى ،تجزیه وتحلیل فاکتورى و غیره بر روى داده هاى شاخص غنى شدگى اعمال شده ونتایج مورد تفسیر وتعبیر قرار گرفتند واز این طریق کمپلکس هاى پاراژنزى عناصر شناسایى شد.همچنین نقشه هاى تک متغیره آنالیز فاکتورى ،آنالیز ویژگى P,N با استفاده از برنامه تخمین شبکه اى براى داده هاى خام وشاخص غنى شدگى ترسیم گردید و21 منطقه آنومالى مقدماتى داده هاى ژئوشیمیایى با استفاده از تلفیق نقشه هاى فوق معرفى گردید.فاز کنترل آنومالى واقعى از آنومالیهاى کاذب ومشخص نمودن فاز پیدایش عناصر مختلف با مطالعات صحرایى وبرداشت کانى سنگین ونمونه هاى مینرالیزه طراحى گردید که در حدود 177 نمونه کانى سنگین و45 نمونه مینرالیزه برداشت گردید.براى نمونه هاى کانى سنگین نیز پردازش صوتر گرفته ونمودارهاى هیستوگرام براى آنها ترسیم گردید.در نهایت مناطق نهایى (دو محدوده شمال جاکس وشرق شیشه پشت)حاصل از تلفیق اطلاعات ژئوشیمى ،کانى سنگین ،میرالیزه ،دانسیته گسلها ونتایج دورسنجى وژئوفیزیک مشخص شد تا براى انجام عملیات نیمه تفصیلى معرفى گردد.

کلید واژه ها: سایر موارد