گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ بوانات

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان بوشهر , فارس
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 بوانات

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 بوانات  طرح اکتشاف نیمه تفصیلی مواد معدنی فلزی در محدوده شهرستان بوانات موضوع محوری قرارداد شماره 33853 /1 /108 می باشد که بین سازمان صنایع و معادن فارس از یک سو و شرکت مهندسین مشاور کان ایران از سوی دیگر در مورخ 1/11/ 84 منعقد گردید.هدف از اجرای این پروژه بررسی نهشته های لاتریتی با هدف شناخت کانی سازی نیکل دربخش های افیولیتی جای گرفته در منطقه بوانات است. مساحت این محدوده 440 کیلومترمربع با راستای شمال باختری- جنوب خاوری از ناحیه کوپان تا شمال سرجهان است.کارشناسان مشاور بعد از بحث و بررسی پیرامون نحوه اجرای طرح طی یک برنامه ریزی مدون کار مطالعات را آغاز نمودند. مطالعات در دو مرحله اجمالی ومقدماتی صورت پذیرفت. مرحله اجمالی شامل شناخت کلی از منطقه و برداشت نمونه های مقدماتی با اهداف مختلف و شناخت مناطق امیدبخش و مرحله دوم انجام مطالعات نیمه تفصیلی و حفریات تا انتخاب گزینه برتر و روشن شدن وضعیت لاتریت نیکل دار از نظر عیار و گسترش کانی سازی است.در این مطالعات در مجموع در حدود بیش از 200 نمونه برداشت گردید که با اهداف آنالیز شیمیایی(ICP-MS)، XRD، XRF، کانی شناسی، مقاطع نازک و پتروگرافی بوده است. نمونه های خاک لاتریتی درآزمایشگاه Als-Chemex کانادا با هدف آنالیز شیمیایی و سایر نمونه ها در آزمایشگاههای داخلی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. حفریات صورت پذیرفته با نظر کارشناس ناظر محترم با ترکیب ترانشه و چاهک و جمعاً در حدود 200 متر بوده که بسته به اهمیت منطقه مقدارآن متغیر بوده است. بعد از برداشت نمونه ها و سپس آزمایش آنها همراه با تلفیق نتایج با داده های صحرایی گزارش نهایی آماده ارایه گردید.    

کلید واژه ها: بوشهر فارس