گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه ۱:۱۰۰.۰۰۰ چاپان جلد ۱

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 چاپان جلد 1

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى سیستماتیک ورقه 1:100.000 چاپان جلد 1 چکیده : ناحیه مورد مطالعه به لحاظ بررسى هاى اکتشافى و ژئوشیمیایى یکى از مناطق بکر ومستعد این سرزمین بشمار مى رود.به لحاظ تقسیمات کشورى بخشى از استان هاى کردستان وآذربایجان غربى را تشکیل مى دهد .ناحیه به لحاظ پستى وبلندى منطقه اى است مرتفع شامل دشت هائى با ارتفاع زیاد وبلندیهایى که به طور عمده در بخش هاى جنوبى و قسمت هایى از شمال محدوده گسترش دارند .روند عمومى ارتفاعات به تبعیت از روند ناحیه سنندج –سیرجان راستایى شمال باخترى جنوب خاورى را نشان مى دهند. .داراى دو رژیم آب وهوایى معتدل کوهستانى وآب هواى سرد کوهستانى مى باشد. مهمترین حوضه هاى آبریز را در ناحیه مورد بررسى دو حوضه آبریز ساروق و خورخوره تشکیل مى دهند. گویش اهالى کردى ،نژاد کرد آریایى وپیرو مذهب تسنن مى باشند .مهمترین راه مواصلاتى را در ناحیه راه آسفالته سنندج-سقز وبخش محدودى از راه اسفالته تکاب -.شاهین دژ تشکیل مى دهد .عملیات اکتشافى توسط 4 گروه صحرایى وبطور روزانه از کمپ مرکزى واقع در بخش صاحب انجام مى شده است.تعداد نمونه هاى برداشت شده را در محدوده این ورقه جمعاً 898 نمونه ژئوشیمى در بر مى گیرد.ورقه 1:100000 چاپان در بخش جنوب باخترى چهار گوش تکاب واقع شده وبه استثناى بخش کوچکى از شمال ورقه چاپان که از نقطه نظر زمین شناسى وساختمانى شبیه واحد تکتونیکى ادامه کوه هاى باخترى ناحیه زنجان مى باشد .مابقى نواحى مورد مطالعه بخشى از واحد تکتونیکى ارومیه- سیرجان به شمار مى رود.قدیمى ترین سنگ ها از آمفیبولیت ،گنیس،میکاشیست ،آهک هاى متبلور و دولومیت ها که به طور یقین متعلق به قبل از پرمین هستند ،تشکیل شده است.روى رخساره هاى فوق را شیلهاى فیلیتى ،آهک هاى مرمرى دولومیتى وسنگ هاى آتشفشانى متعلق به مزوزوئیک با ناپیوستگى مى پوشاند.ترسیر در تمامى برگه جاپان گستره یکسان ویکنواختى دارد،فعالیت هاى آتشفشانى در پرکامبرین با گدازه هاى همراه با سنگ هاى اسیدى ونیمه عمیق شروع شده است. فعالیت آتشفشانى با خروج آندزیت در کرتاسه تکرار شده ، بطور متناوب این فعالیت در ائوسن ،الیگوسن ،قبل از میوسن وبعد از آن نیز ادامه داشته است. سنگ هاى درونى شامل گرانیت دوران وگرانیت آناتکسى مربوط به پرکامبرین ،گرانیت محمود آباد مربوط به قبل از کرتاسه ،گرانیت پورفیرى بعد از کرتاسه وگابروى بعد از میوسن مى باشد.منطقه چاپان داراى یک روند شمال خاورى- جنوب باخترى است و رسوبات کرتاسه ولایه هاى قدیمى تر از آن دگرگون شده اند .سیماى ساختارى منطقه متاثر از عملکرد شدید وقوى گسلش بوده است. مى توان تصور کرد که نیروى شدید فشارشى عامل جایگیرى توده ها وپدیده دگرگونى در ناحیه مورد مطالعه باشد. الگوى ساختارى منطقه بطور کلى نتیجه حرکات وحنبشهاى قبل از ترسیرى است .در شمال ناحیه ودر همبرى با توده هاى گرانیتى ترسیر گسترشى وسیع از گرانیت دوران،(پرکامبرین) رخنمون داشته که بدلیل قدمت زیاد وپدیده فرسایش تبدیل به ارتفاعات پست در منطقه شده وتشکیل تپه ماهورهایى را داده اند .به احتمال زیاد وجود توده هاى نفوذى ترشیرى باعث ایجاد کانى زایى در سنگ هاى کهن تر از خود بویژه در رسوبات پرکامبرین را باعث شده است. به دلیل ویژگى وخصلت کارى در این عملیات صحرایى برخى از اثرات معدنى کانى سازى شده ودگرسانیها در محدوده تحت بررسى مورد شناسایى ،مطالعه ونمونه بردارى قرار گرفته است. تعداد متناسبى نمونه سنگ از اثرات گوناگون کانى زایى، دگرسانى ونواحى مشکوک به کانى سازى برداشت گردید که تعداد 16 نمونه آن جهت آنالیز به آزمایشگاههاى اپسکترومترى وجذب اتمى براى اندازه گیرى عناصر طلا ونقره ارسال گردید.جالب ترین بدست آمده مربوط به اثر مس صفاخانه وطى نمونه 1-بوده است که مقدار طلاى اندازه گیرى شده در آن به روش جذب اتمى 2 گرم بر تن بوده است .بدلیل گسترش توده هاى نفوذى جوان در ناحیه به نظر مى رسد که عملکرد این برونزدهاى نفوذى در سنگ هاى قدیمى تر از خود به لحاظ کانى زایى تاثیراتى گذاشته باشد که در بررسى هاى چکشى بعمل آمده از آنالیز نمونه هاى ژئوشیمى وعملیات داده پردازى بر روى آنها بتوان نواحى امید بخش معدنى را مشخص وتعیین نمود که بر پایه آن ودر مرحله ارزیابى ناهنجارى ها بتوان بطور دقیق وجامع در مورد فلززایى مدل سازى، ژنز ، وخاستگاه سایر موارد مورد لزوم به بررسى هاى جامع تر واصولى تر پرداخت.

کلید واژه ها: سایر موارد