اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایى با مقیاس مقدماتى در ناحیه اسفندقه

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایى با مقیاس مقدماتى در ناحیه اسفندقه

توضیحات

اکتشافات سیستماتیک ژئوشیمیایى با مقیاس مقدماتى در ناحیه اسفندقه با برنامه ریزى وبودجه وبا استفاده از پرسنل وخدمات سازمان زمین شناسى کشور با هدف بررسى کانى سازیهاى احتمالى در بعضى توده هاى اولترامافیک ناحیه صورت پذیرفته است.مطالعات مزبور پس از انجام یکسرى مطالعات که عمدتاً در بخشى معرفى کارهاى گذشته آمده اند به منظور یافتن آنومالیهاى عناصر کروم وکبالت ونیکل ومس وسایر عناصر وابسته صورت گرفته که جا دارد در اینجا از توجه سازمان در این خصوص قدردانى نمود.وجود معادن کرومیت در این ناحیه پیچیدگى هاى زمین شناسى آن و انجام مطالعات علمى قبلى ،ناحیه مزبور را متمایز مى نمایند. سنگ هاى این ناحیه را که از دیرباز به عنوان پى سنگ بلورین پرکامبرین شناخته مى شد. از مجموعه هاى افیولیتى جنوب شرق ایران ودر کمربند افیولیتى اسفندقه ودر نهایت زون سنندج سیرجان قرار مى گیرد. مطالعات زمین شناسى ومعدنى که قبلاً در این ناحیه انجام شده حاکى از وجود کانى هاى دیگر علاوه بر کرومیت مى باشد .لذا براى بررسى ژئوشیمیائى ناحیه اسفندقه در دو چهارگوش توپوگرافى 1:50000 آبدشت وزهمگان نمونه بردارى منظم در مقیاس ناحیه اى همراه با نمونه بردارى از آبرفت ها با تراکم نسبتاً بالا توام با اکتشافات چکشى انجام شد.پس از انجام محاسبات نقشه ها وگزارش تهیه شد.      

کلید واژه ها: سایر موارد