طرح اکتشاف قلع و تنگستن در منطقه خاکو همدان

خلاصه توضیحات

طرح اکتشاف قلع و تنگستن در منطقه خاکو همدان

توضیحات

طرح اکتشاف قلع و تنگستن در منطقه خاکو همدان علاوه بر اینکه سنگهاى گرانیتى بخش بزرگى از محدده مطالعه را میپوشانند، ماهیت و شکل گیرى دیگر رخنمونهاى سنگى و کانى سازى احتمالى نیز در راستاى جایگزینى همین سنگها توجیه پذیر میباشند. لذا مقدما و بصورت خلاصه و مختصر ، مشخصات توده گرانیتى الوند بیان میگردد. توده گرانیتى الوند که در جنوب و باختر شهر همدان قرار دارد باتولیتى است که رخنمون آن در سطح به شکل تقریبى بیضى است که در امتداد قطر کوچک، کوتاه شدگى آن بیش از دو انتها میباشد. درازاى آن تقریبا 40 کیلومتر و کمترین پهنایش که در میانه رخنمون قرار دارد در حدود 5 کیلومتر داشت. روند آن شمال باختر – جنوب خاورى است و وسعتش حدودا به 500 کیلومتر مربع میرسد (شکل شماره 2). گرانیت مذکور گرانیتى است پورفیروئید با بلورهاى درشت فلدسپات هاى اورتوز – میکروکلین و پلاژیوکلازها که اکثرا درحد البیت اولیگوکلاز میباشند. بلورهاى میکروکلین پرتیتى گاه بطول 10 سانتى متر نیز دیده میشوند.گرانیت یاد شده از دیدگاه منشا (ژنز) از نوع گرانیت S میباشد. مطالعات اخیر، ژنز آن را در رابطه با تزریق سنگهاى مافیک به ویژه گابروى اولیوین دار میدارند. بدین سان که سنگهاى مذکور با منشاء گوشته اى و یا ذوب بخشى پوسته فرو راده اقیانوسى تشکیل و به محض ورود به پوسته، بدلیل بالا بودن حرارتش شرایط ذوب بخشى پوسته و تشکیل ماگماى فلسیک را فراهم میکند. اختلاط دو ماگما صورت میپذیرد و سنگهاى حدواسط دیوریت، کوارتزدیوریت، مونزودیوریت و سینوگرانیتها در این رابطه ایجاد شده اند. بدیهى است که در نهایت بخشى از سنگهاى مافیک نیز همچنان باقى مى مانند. زمان شکل گیرى و جایگزینى این توده بر اساس مطالعات انجام شده به روش تعیین سن مطلق (روبیدیم – استرانسیوم) 80-63 میلیون سال تعیین شده است.