طرح پتانسیل پلى متال تفتان تفتان در منطقه خارستان

خلاصه توضیحات

طرح پتانسیل پلى متال تفتان تفتان در منطقه خارستان

توضیحات

  طرح پتانسیل پلى متال تفتان تفتان در منطقه خارستان چکیده محدوده پلى متال تفتان در یک ناحیه کوهستانى با آب وهواى گرم خشک در شرق کشور در استان سیستان بلوچستان واقع شده. این محدوده در در سال هاى گذشته توسط اداره کل معادن وفلزات استان شناسائى ونقشه 1:20000 و1:5000 زمین شناسى وتوپوگرافى وهمچنین نقشه ژئوشیمى مقدماتى از آن تهیه گردید .اگر چه سابقه معدنکارى در این ناحیه بسیار قدیمى وتاریخى بوده است)متعاقب آن در سال 1373 شرکت اکتشافات سراسرى فلزات غیر آهنى ایران را بعنوان مشاور انتخاب واجراى عملیات تفضیلى محدوده فوق را در قالب تهیه نقشه زمین شناسى ودگرسانى به مقیاس 1:5000 در وسعتى حدود 4 کیلومتر مربع وهمچنین عملیات ژئوشیمیایى در سطح حدود یک کیلومتر مربع از محدویت الویت دو و همچنین زمین شناسى مقیاس 1:1000 ونقشه دگرسانى به مقیاس 1:5000 همراه با تجزیه وتحلیل آنالیز چاه هاى حفارى در محدوده یک راه به آن واگذار کرد.گزارش حاضر مبتنى نقشه زمین شناسى به مقیاس 1:1000 ونقشه دگرسانى به مقیاس 1:5000 مى باشد که بر پایه مطالعات وبررسى هاى نقشه 1:5000 زمین شناسى وعملیات اجرائى جدید صورت گرفته است، در مطالعات انجام گرفته مشخص گردید که محدوده فوق در یک ناحیه تکتونیزه ودگرسان شده واقع گردیده که در آن سنگ هاى بازیک، والترابازیک قسمت اعظم منطقه را پوشانده است. به همین دلیل عیار فلزات رنگین بالا رفته واحتمال وجود کانسار فلزات فوق را مسیر ساخته است. علاوه بر سنگ هاى نامبرده سنگ هاى ولکانیکى ،نیمه ولکانیکى اسیدى وفلیش نیز در منطقه گسترش دارد.با بررسیهاى صورت گرفته در مرکز محدوده یک مشخص شد، که تیپ این کانسار از نوع پیتریتى، با کمى تفاوت با انواع معرفى شده در جهان مى باشد. اما در کوه ها ونواحى اطراف،اینگونه نیست بلکه رگه هاى سرب در بعضى نقاط دیده مى شود. بطور مثال درکوه سهک در قدیم سرب استخراج میگردیده ،زیرا سربارهاى عظیمى از سنگ سرب در اطراف رودخانه امرودک دیده مى شود .بطور مثال در در کوه سهک وچهل تن ،رگه هاى مشخصى از سرب قابل رویت است.از کوه سهک در قدیم سرب استخراج مى گردیده ،زیرا سربارهاى عظیمى از سنگ سرب در اطراف رودخانه امرودک دیده مى شود که حکایت از کار زیاد در منطقه مى باشد.از نظر دگرسانى با توجه به لیتولوژى منطقه این زون ها قابل تشخیص وجدایش از همدیگر مى باشد. الف) زون سرسیتى: بیشتر در شمال ،غرب و محدوده وسیعى در جنوب وقسمتى نیز در شرق منطقه دیده مى شود.زیرا بیشتر سنگ هاى اسیدى به این نوع دگرسانى تبدیل شده اند. ب)زون آرژیلیک: یان زون با توجه به ساختار منطقه بصورت محلى در نقاط بسیار کوچکى دیده مى شود که قابل جدایش از دیگر دگرسانیها نمى باشد. علاوه بر آن در اطراف رگه هاى حاوى ماده معدنى سرى نیز این نوع آلتراسیون در مقیاس کوچک قابل مشاهده مى باشد. پ)زون پروپلیتیک: این زون با توجه به لیتولوژى منطقه از گسترش بسیار زیادى در محدوده مورد مطالعه برخوردار است زیرا تقریباً تمامى سنگ هاى اولترامافیک ومافیک قسمتى از سنگ هاى ولکانیکى به این نوع دگرسانى تبدیل شده اند. ت)زون سیلیسى : در نقاط خاصى بخصوص در نواحى رگه ها وهمچنین در بالاى قله هاى سنگ هاى ولکانیکى ،نیمه ولکانیکى ،نیمه ولکانیکى دگرگون شده از این نوع آلتراسیون دیده مى شود. ج) زون اکسیدهاى آهن: در پاى ددامنه کوه هاى نیمه ولکانیکى اسیدى برشهایى دیده مى شود که داراى آلتراسیون اولیه سرسیتى هستند ولى بعداً اکسیدهاى آهن بر آن اثر کرده وباعث هماتیتى وگوئیتى شدن این برشها گردیده است،بطوریکه این سنگ ها کاملاً برنگ قرمز دیده مى شود. از نظر تکتونیکى مى توان گفت این منطقه یکى از فعال ترین مناطق بوده که در آن روند گلها سه روند اصلى با امتداد شمالى – جنوبى وشرقى- غربى وشمال شرقى جنوبغربى هستند که همین فعال بودن باعث گردیده تا منطقه از نظر لیتولوژى نیز به هم ریخته نشان داده شود.با مطالعات صورت گرفته در محدوده ،مشخص شد که عملیات ژئوفیزیک تقریباً داراى اطلاعات کافى نبوده ،چون قبل از این عملیات در منطقه عملیات نمونه بردارى سطحى (لیتوژئوشیمیایى) صورت نگرفته تا محل گمانه ها دقیق باشد وهمچنین بتواند با ذخیره یابى در منطقه نیز کمک کند به همین دلیل بیشتر آنالیزهاى منطقه در ارتباط با سه گمانه حفارى بوده که آن به نحوى نیست که بتواند قابل تعمیم در همه منطقه باشد.جهت مشخص شدن ذخیره نیاز به مطالعات بیشترى مى باشد.این مطالعات عبارتند از انجام مطالعات لیتوژئوشیمیایى سطحى در محدوده اى حدود حداقل یک کیلومتر مربع ،انجام مطالعات ژئوفیزیک در محدوده هایى که ژئوشیمى آنومالى نشان داده باشد وهمچین در نقاطى که قبلاً معدنکارى در آنها صورت گرفته واثرات ان بصورت تونل وترانشه در منطقه دیده مى شود، پیشنهاد مى گردد.