اکتشافات ژئوشیمیایى زیر کونیوم وتیتانیوم در ناحیه ساغند اردکان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان یزد
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

اکتشافات ژئوشیمیایى زیر کونیوم وتیتانیوم در ناحیه ساغند اردکان

توضیحات

اکتشافات ژئوشیمیایى زیر کونیوم وتیتانیوم در ناحیه ساغند اردکان مقدمه : در ادامه بررسى هاى پى جوئى تیتانیوم وزیرکونیوم ،ناحیه ساغند به علت قرار گرفتن در موقعیت خاص زمین شناسى وبه لحاظ وجود سنگ هاى مستعد جهت تمرکز این عناصر مورد توجه قرار گرفت. برنامه اخیر با توجه به محدودیت زمانى ونیز درخواست مطالعه بر پایه شناسایى اولیه جهت تعیین استعداد وردیابى این عناصر در ناحیه صورت پذیرفت    

کلید واژه ها: یزد