نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ تاکستان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان خراسان شمالى , قزوین
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه 1:100000 تاکستان

توضیحات

نقشه پیش بینى ژئوشیمیایى فلززائى برگه 1:100000 تاکستان پیشگفتار نتایج حاصل از اکتشافات ژئوشیمیایى ناحیه اى بصورت انتشار محدوده هاى ناهنجار و انطباق روند این محدوده ها با روند ساختار گسلها و دیگرساختمانهاى  زمین شناسى و نیز انطباق گسترش عناصر کانسار ساز با واحدهاى مختلف سنگى ، احتمال حضور مناطق امیدبخش معدنى را قوت مى بخشد. گزارش حاضر شرح عملیات اکتشافات ژئوشیمیایى در مقیاس 1:100000 ورقه تاکستان است که همراه با 32 نقشه انتشار عناصر و زون هاى ناهنجارى کانى سنگین ارایه شده است. جهت پردازش داده ها از نرم افزارهاى  Photoshop, Surfer, Cad map, Excel, SPSS استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و تعبیر و تفسیر نتایج با استفاده از روش هاى آمار کلاسیک و پیشرفته و نیز روشهاى محاسباتى صورت گرفته استپیرو تصویب تهیه ورقه هاى 1:100.000 ژئوشیمیایى در قالب طرح اکتشافات ژئوشیمیایى سرتاسرى ایران و ارایه نتایج بدست آمده از آنالیز نمونه هاى ژئوشیمى و مطالعات نمونه هاى کانى سنگین به همراه اطلاعات زمین شناسى در نهایت با تلفیق این 3 داده اکتشافى به عنوان یکى از لایه هاى اطلاعاتى شاخص و تعیین کننده مناطق امیدبخش معدنى، برداشت ورقه 1:100.000 تاکستان در دستور کار مدیریت وقت اکتشاف قرار گرفت.    

کلید واژه ها: خراسان شمالى قزوین