اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزارساوه

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان مرکزى
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزارساوه

کلید واژه ها: مرکزى