اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزارساوه (بررسى هاى کانى سنگین)

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان مرکزى
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزارساوه (بررسى هاى کانى سنگین)

توضیحات

اکتشافات ژئوشیمیائى ورقه یکصد هزارساوه (بررسى هاى کانى سنگین)

کلید واژه ها: مرکزى