گزارش مطالعات ژئوشیمیائى و اکتشاف نیمه تفضیلى مس على آباد موسوى (زنجان)

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان زنجان
تاریخ انتشار ۲۳ شهریور ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش مطالعات ژئوشیمیائى و اکتشاف نیمه تفضیلى مس على آباد موسوى (زنجان)

توضیحات

گزارش مطالعات  ژئوشیمیائى و اکتشاف نیمه تفضیلى مس على آباد موسوى (زنجان)

کلید واژه ها: زنجان