گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه ساوه جلد ۱

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان کردستان , مرکزى
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ساوه جلد 1

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه ساوه جلد 1 چکیده: پیرو تصویب طرح اکتشافات ژئوشیمیاى سرتاسرى ایران بعنوان یک طرح زیربنایى و اصولى در جهت تشخیص مناطق مستعد معدنى این سرزمین ودر جهت حفظ وگسترش توسعه پایدار وبا هدف وانگیزه دسترسى به ذخایر ناشناخته معدنى ،مطالعه وبررسى بر روى ورقه هاى الویت دار در جهت برداشت اکتشافات ژئوشیمیایى آغاز گردید. یکى از مناطقى که به دلایلى جز مناطق پر اولویت تشخیص داده شده تس، ورقه 1:100000 ساوه مى باشد.گسترش قابل توجه از سنگ هاى مربوط به زمان بعد از ائوسن، وجود سنگ هاى آذرین خروجى ائوسن ورخساره هاى گوناگون سنگى نوید دهنده ناحیه اى امید بخش به لحاظ اکتشافات ژئوشیمیایى ناحیه اى بشمار مى رود.قرار گرفتن در زون ساختارى سنندج- سیرجان که بخش عمده اى از مرکز تا جنوب ورقه تحت بررسى را در برگرفته است وبخش هاى شمالى ورقه که در زون ساختارى البرز واقع شده مى تواند دلیل دیگر بر اولویت برداشت ورقه فوق الذکر باشد. سیستم هاى گسله با راستایى شرقى- غربى تا شمال غربى- جنوب شرقى ودر همبرى با توده هاى آذرین درونى وگدازه هاى ریولیتى –داسیتى گسترش یافته در ناحیه ،مى تواند به زایش عناصر معرف شدت افزونترى دهد.بر پایه بررسیها ومطالعات انجام شده اولیه در زمستان سال 1374گروه اکتشافات ژئوشیمیایى در سازمان زمین شناسى کشور عهده دار برداشت هاى ژئوشیمیایى در محدوده ورقه 1:100000 ساوه گردید که طى مدت 90 روز عملیات فوق با 2 گروه نمونه بردار به انجام رسیده است.  

کلید واژه ها: کردستان مرکزى