تعیین محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارایى

گروه ژئوفیزیک
استان تهران
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۶۴

خلاصه توضیحات

نام منطقه: کازینو شمال شرق تهرانپارس اهداف مورد نظر: تعیین محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارایى تاریخ انجام عملیات: 18/10/1351

توضیحات

نام منطقه: کازینو شمال شرق تهرانپارس اهداف مورد نظر: تعیین محل مناسب براى حفر چاه جهت باشگاه دارایى تاریخ انجام عملیات: 18/10/1351 موقعیت جغرافیایى: شمال شرق تهران منطقه تهرانپارس منطقه استخر روش و دستگاه اندازه گیرى: مقاومت ویژه با آرایه شلومبرگر نتایج بدست آمده از عملیات: با توجه به نتایج ژئوفیزیک و هیدرولوژى در جنوبیترین محل باشگاه پیشنهاد حفارى شده است. تهیه کنندگان: م. ایرانمنش

کلید واژه ها: تهران