گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه مریوان

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه مریوان

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه مریوان چکیده: ورقه هاى 1:100000 مریوان یکى از ورقه هیا شمال باخترى ایران ودر استان کردستان قرار گرفته است راه دسترسى به آن از طریق جاده آسفالته سنندج –مریوان امکان پذیر بوده ویا با شهرستان سنندج 125 کیلومتر فاصله دارد.از نظر زمین شناسى ناحیه مورد مطالعه جز زون زاگرس وزاگرش خرد شده است .این منطقه مجموعه اى از رخنمون هاى سنگى مربوط به اردویسین تا کواترنرى را شامل مى شود. مجمموعه رخنمون هاى سنگى ورقه 1:100000 مریوان در کمربند دگرگونى مرکزى قرار گرفته است دو توده نفوذى در برگه هاى 1:50000 بیان دره ومریوان رخنمون داشته وجنس آنها از گابرو تا دیوریت با سن ائوسن فوقانى تا الیگوسن زیرین در منطقه گسترش دارند.معمولاً‌روند گسترش توده هاى نفوذى شمال غرب –جنوب شرق است وجنس آن گرانودیوریت دار با تغییرات کنارى در آن است. روند گسترش گسل هاى اصلى در ورقه مریوان شمال غرب- جنوب شرق است ودسته دیگرى از گسلها با روند شمال شرق- جنوب غرب آنها را قطع مى نمایند که به طور عمده گسترش ناهنجارى هاى ژئوشیمیایى در ارتباط با آنها مى باشد.تعداد نمونه هاى ژئوشیمى برداشت شده از ورقه مریوان 253 عدد مى باشد وتعداد نمونه هاى کانى سنگین برداشت شده 203 نمونه است که نمونه هاى ژئوشیمى براى 13 عنصر مورد آنالیز قرار گرفته است میزان خطاى آنالیز دستگاهى بر اساس نمونه هاى تکرارى گرفته شده بین 10 تا 30 درصد است.نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان دهنده وجود تعداد زیادى ناهنجارى در ورقه مریوان است که در نقشه ناهنجارى هاى کانى سنگین موجود در گزارش مى توان محل وموقعیت آن را مشاهده نمود.به طور کلى مى توان گفت که ورقه مریوان داراى اهمیت بالایى به لحاظ اکتشاف عناصر با ارزشى همچون،طلا ونقره ،روى ، سرب جیوه وآنتیموان مى باشند.  

کلید واژه ها: بوشهر کردستان