گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه تنکابن

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان گیلان
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه تنکابن

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه  تنکابن چکیده: نقشه بردارى ژئوشیمیایى وکانى سنگین در مقیاس هاى ناحیه اى یکى از اساسى ترین اقدامات اکتشافى جهت تشخیص پتانسیل هاى معدنى در هر ناحیه مى باشد وبا توجه به مطالعات اولیه توسط اداره کل معادن وفلزات استان مازندران در مورد این ناحیه ومشخص نمودن مقادیر بالایى از فلزات Ag,Sn در چند نمونه رسوب آبراهه اى از این منطقه اداره کل معادن وفلزات مطالعات طرح اکتشافات ژئوشیمیایى مقدماتى در منطقه سه هزار تنکاین را پیشنهاد نموده است ودر راستاى دستیابى به چنین هدفى طرح اکتشافات ژئوشیمیایى وکانى سنگین ناحیه اى با استفاده از رسوبات آبراهه اى وکانى سنگین در منطقه دره سه هزار واطراف انجام گرفت. منطقه تحت پوشش مساحتى در حدود 150 کیلومتر مربع مساحت دارد که علاوه بر رودخانه سه هزار مناطق جنوبى کوه هاى چرستان وشاه رشید را مى پوشاند.اجراى این پروژه شامل سه بخش بوده که بخش اول آن مربوط به مطالعات زمین شناسى وسنگ شناسى وتهیه نقشه هاى زمین شناسى بمقیاس 20000/1 بوده (فتوئولوژى ). در این بخش علاوه بر مطالعات سنگ شناسى سنگ آذرین نفوذى واقع در منطقه ، به مشخص نمودن تیپ ،نوع سنگ هاى نفوذى از نظر بارورى وکانه زائى نیز پرداخته شده وبه پتانسیل کانه سازى مرتبط آنها مختصر اشاراتى گردیده است .بخش دوم مطالعات روى نمونه هاى ژئوشیمیایى از رسوبات آبراهه اى اجزاء (80- مش) وبخش سوم مطالعه جزئ کانى سنگین رسوبات آبراهه اى است. روش سوم مطالعه خود شامل دو روش بوده است اول آنکه در هر نمونه کانى سنگین فاز هاى تشکیل دهنده آن مورد مطالعه قرار مى گیرد تا کانه ها مستقل هر عنصر کانسارى مورد مطالعه قرار گیرد. دوم آنکه جر کانى سنگین مورد آنالیز شیمیایى نیز قرار گیرد وسپس نتایج حاصل از سه روش فوق با یکدیگر مقایسه مى گردد. انجام بررسى هاى ژئوشیمیایى وکانى سنگین موجب تقویت ملاک هاى لازم براى تصمیم گیرى در انتخاب مناطق امید بخش خواهد شد.  

کلید واژه ها: گیلان