گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه زنجان

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان زنجان
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه زنجان

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه زنجان چکیده: طرح مطالعات اکتشافى نیمه تفصیلى مس وعناصر همراه در ناحیه على آباد موسوى موضوع محورى قرارداد شماره 5967/3 مى باشد که بین مجرى طرح آقاى مهندس رضا نثارى از یک سو ومهندسین مشاور کان ایران از سوى دیگر جهت انجام آن درمورخ 15/11/77 منعقد گردید.هدف از انجام طرح بررسى وشناخت نواحى امید بخش از نطر کانسازى کانسار مس در محدوده على آباد موسوى توسط کارفرما در اختیار مشاور قرار گرفته بود.کارشناسان مشاور بعد از بحث،بررسى ومطالعه گزارش وهمچنین بازدید ثحرایى ،داده هاى بدست آمده را بعد از جمع بندى با یگدیگر تلفیق وبصورت دو محدوده جدا از هم یکى در جنوب على آباد موسوى(تاره کند) در وسعت 3 کیلومتر مربع ودیگرى به وسعت یک کیلومتر مربع در جنوب روستاى گلیجه انتخاب نمودند. این نواحى ابتدا تحت پوشش عملیات نقشه بردارى بصورت عکسى- زمینى در مقیاس 1:5000 وبر پایه عکس های1:20000 قرار گرفت، سپس مطالعات ژئوشیمیایى سنگى با هدف شبکه بندى وبصورت ردیفى اما ترکیبى انجام گرفت.،آنگاه بعد از مشخص شدن نتایج ژئوشیمیایى وبرداشت هاى صحرایى، کار اکتشاف چکشى همراه با برداشت نمونه سطحى وحفر ترانشه بانجام رسید که در این رابطه نمونه هاى مورد نیاز اخذ وجهت انجام آزمایش هاى مربوطه به آزمایشگاه ارسال گردید.بعد از دریافت نتایج آزمایش ها وهمچنین مقایسه آنها با روابط صحرایى،گزارش مربوطه آماده ارایه گردید.گزارش حاصل کار گروهى کارشناسان با تجربه وکارآمدى است که در تهیه وارائه آن سعى نموده اند تا از کلیه دانسته ها ومطالعات گذاشته وحاضر که در این بررسى ها بدست آمده بهره گرفته شود.  

کلید واژه ها: زنجان