گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه جنوب بابل

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان مازندران
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه جنوب بابل

توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه جنوب بابل چکیده: ناحیه آبندان، منطقه مورد بررسى این پروژه است که در ارتفاعات 3700 مترى البرز در جنوبى ترین بخش شهرستان بابل ودر حد فاصل طول هاى جغرافیایى 52 32 E تا E 40 52 وعرض هاى جغرافیایى N 00 36 نت N 04 36 قرار گرفته است .مساحت تقریبى این محدوده 100 کیلومتر مربع است که البته حدود 50 کیلومتر مربع بیشت از مساحتى مى باشد که در قرارداد این پروژه پیش بینى شده است .علت اینکه این مساحت اضافى مورد برداشت قرار گرفته به این دلیلى مى باشد که سرتاسر واحدهاى ولکانیک موجود در ناحیه تحت بررسى هاى زمین شناسى ومعدنى قرار گیرد.از نظر جمعیت انسانى مى توان گفت که این منطقه به دلیل ارتفاع زیاد وبرودت هوا فاقد تمرکزهاى انسانى مگر بگونه فصلى است ودر طول فصول گرم سال اهالى دامدار جهت چراى گوسفندان به این ناحیه کوچ ودر خانه هاى ییلاقى زندگى مى نمایند. بعبارت دیگر این ناحیه محل اقامت ییلاقى بوده وجمعیت انسانى منحصراً از ماه هاى خرداد تا اوایل مهر در این ناحیه سکنى مى گزینند. راه دسترسى به این ناحیه از سه طریق شرق وغرب وشمال ناحیه است.مسیر شرقى را از شهرستان هاى زیرآب وپل سفید به این ناحیه منتهى مى گردد.مسیر غربى از طریق جاده بایجان- پرمده –پردر- نشل وبالاخرهمسیر شمالى از بابل به گلوگاه وسپس از طریق روستاى فیروزجاه- سماء کوش محله- گاوزن محله- لهه- شالینگ چال-یخچال (پشت ییلاق) – میدانک (ییلاق) –آبندان دسترسى یه این ناحیه را فراهم مى کنند.طول جاده هاى منتهى به این ناحیه از طریق آمل 103 کیلومتر (از آمل تا ابتداى دسترسى به این ناحیه را فراهم مى کنند.طول جاده هاى منتهى به این ناحیه از طریق آمل 103 کیلومتر (از آمل تا ابتداى جاده بایجان 70 کیلومتر جاده آسفالت) واز بایجان تا منطقه مورد مطالعه (جاده خاکى)33 کیلومتر و از قائم شهر 105 کیلومتر واز بابل 75 کیلومتر مى باشد .    

کلید واژه ها: مازندران