گزارش اکتشافات ژئوشیمی۱:۱۰۰.۰۰۰ برگه جنوبى غربى لنگرود

خلاصه توضیحات

گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه جنوبى غربى لنگرود

توضیحات

  گزارش اکتشافات ژئوشیمی1:100.000 برگه جنوبى غربى لنگرود چکیده: بر پایه قرارداد شماره 4144 مورخ 27/7/78 موضوع پى جویى طلا وعناصر همراه در مناطق جنوب باخترى لنگرود، گروه کارشناسى شرکت مرکب از تعدادى کارشناس وتکنسین در مدت 25 روز مطالعات صحرایى وبرداشت نمونه هاى آبرفتى را به انجام رساندند .هدف از این مطالعات بررسى ژئوشیمیایى مورد نظر بوده که در این راستا تعداد حدود 300 نمونه آبرفتى ،50 نمونه کانى سنگین و15 نمونه سنگى از تمامى محدوده مورد مطالعه اخذ گردیده است ،شرح چگونگى برداشت نمونه ها ونحوه آماده سازى آنها در مبحث شیوه مطالعات خواهد آمد. نمونه هاى ماخوذه جهت انجام آزمایش هاى طلا عناصر وابسته به آزمایشگاه سازمان زمین شناسى کشور ارسال وسپس نتایج بدست آمده پردازش ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.مطالعات مورد سخن از برداشت هاى صحرایى گرفته تهیه گزارش نهایى در قالب یک کار گروهى وهماهنگ توسط گروهى از کارشناسان با تجربه وکارآمد صورت پذیرفته که به هرحال هر چه باشد بدون نقاط ضعف وکاستى هاى کارشناسى نخواهد بود ،لذا خرسند خواهیم شد تا نظرات را دریافت و در رفع آنها اهتمام ورزیم. در خاتمه لازم است از مدیریت محترم اداره معادن وفلزات ومجرى طرح که در اجراى آن از هیچ گونه کوششى دریغ ننموده ودر امر توسعه وشناخت پتانسیل هاى معدنى استان همچنان فعال وکوشا بوده اند تشکر وقدردانى نمائیم.از کارشناسان محترم طرح بویژه آقاى مهندس اصغریان نیز بخاطر همکارى ومساعدت هاى بى شائبه که در کلیه مراحل اعم از مطالعات صحرایى تا امور آزمایشگاهى با کارشناسان همگان بوده اند کمال تشکر را داریم.از آقاى محفوظى مدیریت محترم امور ادارى ومالى بخاطر همکارى با گروه وارتباط با فرماندارى محل به منظور آماده نمودن دفتر کارگروه در شهرستان املش صمیمانه تشکر وسپاسگذارى مى نماییم.از کلیه همکاران وعزیزانى که به هر نحوى در به سامان رسیدن طرح ما را یارى داده اند تشکر و قدردانى مى گردد.  

کلید واژه ها: گیلان