گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون طارم

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان زنجان , مازندران
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون طارم

توضیحات

. گزارش بررسى هاى اکتشافات سیستماتیک ناحیه اى در زون طارم چکیده:  نظر به جایگاه اکتشافى ناحیهطارم در گسترش معدنکارى، بکارگیرى فناورى دراین بررسى ها امکان دستیابى به نتایج مطلوبتر را فراهم آورده است.زون اکتشافى طارم شامل 11برگه 000/1:100 هزار مى باشد که در استانهاى گیلان،زنجان وقزوین واقع شده است، بررسى اکتشافى سیستماتیک ناحیه ایبه منظور پى جوئى مواد معدنى دراین ناحیه(شامل 11 ورقه) با بهره گیرى از داده هاى مربوط به نقشه هاى زمین شناسى، نقشه هاى ژئوشیمیایى، داده‌هاى ماهواره اى، ژئوفیزیک هوایى وهمچنین نشانه ها ى معدنى شناخته شده ودر نهایتباتلفیق ومدلسازى آنها انجام مى پذیرد. با شناخت مدل هاى زایشى کانى زایى در هر محدوده وتبدیل این داده ها به اطلاعات مفیدى مانند ساختار،منشأ،سنگ میزبان وفرآیندهاى کانى سازى تفسیر آنها مى توان به استخراج اطلاعات مفید یا همانا شناسایى نواحى امید بخش معدنى پرداخت.  

کلید واژه ها: زنجان مازندران