گزارش بررسى هاى اکتشافى سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امید بخش ،در زون مریوان مهاباد

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان کردستان
ناشر GSI
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

گزارش بررسى هاى اکتشافى سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امید بخش ،در زون مریوان مهاباد

توضیحات

  گزارش بررسى هاى اکتشافى سیستماتیک ناحیه اى و پتانسیل نواحى امید بخش ،در زون مریوان مهاباد چکیده : محدوده مورد گزارش بخشى از زون متالوژنى سنندج- سیرجان است که از مجموعه دگرگونى ماگمایى و رسوبى ساخته شده و دگرشکلى زمین ساختى شدیدى را متحمل شده است. این زون با جایگاه ژئودینامیک محل تصادم(collision) ویژگى خاصى براى کانى سازى طلاى نوع کوهزادى (وابسته به ماگماتیسم و غیر وابسته دارد.بارزترین آثار یافت شده در آن (اندیس کانى سازى کرویان است که در مرحله اکتشاف مى باشد دیگر رویکرد هاى متالوژنى حداقل با دانسته هاى موجود از اهمیت زیادى برخوردار نمى باشد .بدین روى عمده تربن هدف در ارزیابى منطقه اى ،پرداختن به متالوژنى طلا در این زون بوده است.با توجه به پیچیدگى وتنوع سازندى –ساختارى در این صورت زمانى این بررسى مى توانست جامع وکامل باشد که داده ها واطلاعات ذیل در دسترس بوده ومورد استفاده قرار گیرد: الف- نقشه هاى زمین شناسى دقیق در مقیاس1:100.000 ب- داده هاى ژئوفیزیک با پروفیل برداشت 5/7 کیلومتر تناسبى براى این اهداف ندارد. پ- اطلاعات ژئوشیمى مطمئن ،همسان هم ارزش وکامل )این اطلاعات براى ورقه هایى اصولاً وجود نداشته ودر صورت موجود بودن نیز کفایت داده نشده است ت- اطلاعات مناسب از مدل کانى سازى ومعیارها (criteria) وفاکتورهاى کنترل کننده کانسنگ ث- فرصت ونیروهاى مناسب جهت کنترل میدانى وارزیابى دقیق آثار یافت شده گزارش تهیه شده به دلیل کسرى اطلاعات نمى باید نهایى تلقى گردد ومناسبتر ان است که با تهیه اطلاعات ژئوفیزیک هوایى که اخیراً برداشت گردیده ،مجدداً مورد ارزیابى قرار گیرد.  

کلید واژه ها: کردستان