پروژه پتاس سنگى ایلجاق

نوع گزارش اکتشافات ژئوشیمیائى یکصدهزار
گروه ژئوشیمی
استان سایر موارد
تاریخ انتشار ۲۳ مهر ۱۳۸۶

خلاصه توضیحات

پروژه پتاس سنگى ایلجاق

توضیحات

پروژه پتاس سنگى ایلجاق چکیده:  تمامى ترکیبات محلول عنصر پتاسیم، پتاس نامیده مى شودو 95 درصد ذخایر پتاس جهان به شکل کلرید است که بعد از تبدیل به سولفات به عنوان کود در کشاورزى مورد استفاده قرار مى‌گیرد لذا سهم عمده اى از تجارت جهانى به این محصول اختصاص داده شده است. خاکستر گیاهان و بویژه گیاهان دریایى اولین منبع تامین پتاس بود اما اولین ذخیره پتاس در سال 1893 در رسوبات تبخیرى دریایى کشور آلـمان اکتـشاف شـد و میـزان مصـرف بسرعت افزایش یافت بنابراین پتاس از دریاچه هاى مناطق سردسیر و همچنین از شورآبهاى سطحى یا زیر زمینى نیز استخراج مى شود  

کلید واژه ها: سایر موارد