سن مطلق مرز زیرین کواترنر در حدود ۶۰۰ هزار سال است،۱۳۶۷

نوع گزارش درج نوع گزارش براى مدیر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
استان سایر موارد
نویسنده منوچهر پدرامى
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۷

خلاصه توضیحات

سن مطلق مرز زیرین کواترنر در حدود 600 هزار سال است،1367

توضیحات

سن مطلق مرز زیرین کواترنر در حدود 600 هزار سال است،1367

کلید واژه ها: سایر موارد